Penafian

Maklumat di laman web ini mewakili pandangan semasa Custommedia Sdn Bhd (CUSTOMMEDIA) terhadap perkara yang dibincangkan (atau dirujuk) semasa tarikh penerbitan. Oleh kerana CUSTOMMEDIA perlu bertindak balas terhadap keadaan pasaran yang berubah-ubah, ia tidak patut ditafsir sebagai komitmen daripada CUSTOMMEDIA dan CUSTOMMEDIA tidak dapat menjamin ketepatan mana-mana maklumat yang dipaparkan selepas tarikh penerbitan.

Laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. CUSTOMMEDIA TIDAK MEMBERI JAMINAN, SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, dalam dokumen ini.

CUSTOMMEDIA mungkin mempunyai paten atau permohonan paten yang menunggu, tanda dagangan, hak cipta, atau hak harta intelek lain yang meliputi subjek yang dibincangkan di laman web ini. Penyediaan maklumat ini tidak memberi anda sebarang lesen terhadap paten, tanda dagangan, hak cipta, atau hak harta intelek lain kecuali seperti yang dinyatakan secara terang-terangan dalam mana-mana perjanjian lesen secara bertulis daripada CUSTOMMEDIA.

Dalam apa jua keadaan, CUSTOMMEDIA atau mana-mana syarikat bersekutu tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan apa jua (termasuk, tanpa had, kerugian keuntungan perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, atau kerugian wang) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan menggunakan maklumat yang terkandung dalam laman web ini, walaupun CUSTOMMEDIA telah diberi nasihat tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

2024 SEMUA HAK TERPELIHARA. Custommedia Sdn Bhd (210378-U)